§ 1 Formål

Asker Spell- og Danselag har som formål å samle og rekruttere spellemenn, dansere og andre med interesse for tradisjonsmusikk, gammeldans, swing og lignende genre.

 

§ 2 Virksomhet

Laget skal arrangere sammenkomster med spell og dans, drive opplæringsarbeid og fremme interessen og gleden ved gammeldans etc. i ulike former. I opplæringen blir det lagt vekt på å oppøve samspill på ”gamlemåten” (dvs. uten noter), og å opptre for publikum, for spellemenn og dansere.

 

§ 3 Tilknytning

Laget skal være medlem av SAFFA (Samarbeidsorganet for Folkedans og Folkemusikk i Akershus), FolkOrg, NTL (Norske Trekkspilleres Landsforbund) og Asker Kulturråd. Alle lagsmedlemmer skal også være medlem av FolkOrg.

 

§ 4 Medlemskap

Laget tilbyr 2 typer medlemskap:

 • Aktive musikanter; som deltar på ukentlige øvinger og lagets spilleoppdrag
 • Støttemedlemmer; som ønsker å delta på lagets arrangementer og/eller støtte laget økonomisk.

 

Alle medlemmer betaler den medlemskontingent som årlig fastsettes på årsmøtet samt medlemskontingenten til FolkOrg. Hele medlemskontingenten kreves inn av FolkOrg sentralt.

Nye medlemmer har en prøvetid på tre måneder. Styret i samråd med instruktører avgjør medlemskap.

 

Styret kan utnevne til æresmedlemmer medlemmer som over tid fortjenstfullt har bidratt til ASD's eksistens og oppfyllelse av lagets formål. Æresmedlemmer innvilges livstidsmedlemskap. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent

 

§ 5 Styret og andre valgte representanter

Alle medlemmer er i utgangspunktet valgbare til styret, dog kan maks 2 støttemedlemmer velges inn i styret som ordinære representanter. I tillegg kan det velges en ungdomsrepresentant for ett år.

 

Lagets styre velges på årsmøtet, og skal bestå av:

 • Leder (velges for 1 år)
 • Nestleder (velges for 2 år)
 • Sekretær (velges for 2 år)
 • Kasserer (velges for 2 år)
 • Styremedlem (velges for 2 år)
 • Ungdomsrepresentant (velges for 1 år)
 • Varamedlem 1 (velges for 2 år)
 • Varamedlem 2 (velges for 2 år)

 

Laget skal ha en musikalsk komité som koordinerer aktiviteten i laget. Komitéen skal bestå av et medlem fra styret, et medlem fra hver gruppe samt instruktør for Felleslaget. Komitéen har ansvar for å planlegge utvikling, organiseringog gjennomføring av den musikalske virksomheten i laget.

 

Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem blir valgt for to år, slik at to av dem er på valg hvert år. Varamedlemmer blir valgt for to år, slik at en er på valg hvert år.

 

Ungdomsrepresentant har møte- og stemmerett, men ikke møteplikt.

Varamedlemmer har møterett i styremøtene, men ikke møteplikt. Ved eventuelle avstemninger i styremøter har varamedlem stemmerett dersom fast styremedlem ikke er tilstede.

 

I tillegg skal velges:

 • Revisorer, 2 personer (velges for 2 år, slik at én er på valg hvert år)
 • Valgkomité, 2 personer (velges for 2 år, slik at én er på valg hvert år)
 • Festkomité,3 personer (velges for 1 år av gangen)

 

Styret har ansvar for lagets løpende musikalske og administrative virksomhet. Som hjelpemiddel og sjekkliste har styret etablert en mer spesifisert liste over typiske oppgaver, som må fordeles på medlemmene i det enkelte styre. Styret ajourfører og følger opp sjekklisten på første styremøte etter årsmøtet, samt ved behov.

 

Festkomiteen vil ha ansvar for en fest i året, normalt julebordet, arbeider i henhold til utarbeidet oppgaveliste, eventuelt i samarbeid med andre organisasjoner.

 

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av mars, og skal varsles i god tid. Formell innkalling m/ saksliste sendes ut senest 3 uker i forkant. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet.

 

Alle som har betalt medlemskontingent til laget siste regnskapsår har stemmerett på årsmøtet.

 

Årsmøtet godkjenner forslag til årsberetning fra styret og regnskapet for siste regnskapsår/kalenderår. Videre vedtar årsmøtet arbeidsprogram og budsjett for det kommende året, og årskontingent for neste år for medlemmer og støttemedlemmer.

 

Saksliste for ordinære årsmøter er:

1) Godkjenning av innkalling

2) Valg av møtedirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

3) Styrets beretning til godkjenning

4) Årsregnskap til godkjenning

5) Budsjett for kommende år, inkl. fastsetting av medlemskontingent

6) Innkomne forslag til vedtak

7) Valg i henhold til § 5 Styret og andre valgte representanter

 

Andre saker (”Eventuelt”) kan tas opp etter at årsmøtet er avsluttet.

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Det skal holdes ekstraordinært årsmøte dersom styret mener at særskilte omstendigheter gjør det nødvendig, eller dersom minst en tredjedel av sum aktive musikere og dansemedlemmer krever det.


 

 

§ 8 Nytelsesmidler

Synlig berusede/påvirkede personer bortvises fra alle arrangement i lagets regi. Gjentagelse av slike episoder kvalifiserer til eksklusjon fra laget. Dette avgjøres av styret i samråd med instruktører.

All virksomhet knyttet til lagets barne- og ungdomsarbeid skal være rusfri.

 

§ 9 Oppløsning

Laget kan bare oppløses av årsmøtet med minst tre fjerdedels flertall av de fremmøtte medlemmer, men ikke dersom minst fem medlemmer går imot det.

 

Dersom laget blir oppløst, og ikke innen ti år har tatt opp igjen arbeidet på samme grunnlaget som tidligere, skal lagets eiendeler tilfalle formål i distriktet laget har arbeidet for.